Bestyrelser og udvalg

Bestyrelsen for Foreningen Skjern Garden

Konstitueret marts 2024

PostNavnOplysninger
FormandHelle Dansbohbdansbo@gmail.com
NæstformandMartin Schwaner Birk RavnSkovvange6933@gmail.com
KassererBianca BernhardM 2027 0698
skjerngardenkasserer@gmail.com
SekretærJane Stokholm 
MedlemCharlotte Abelone Thyme 
GarderrepræsentantMarie Louise F. D. Korsbæk 
   
SuppleantTonny K. Jensen 

Bestyrelsen for Støtte-/Forældreforeningen

Konstitueret marts 2024

PostNavnOplysninger
FormandMartin Schwaner Birk RavnM 23936614
Skovvange6933@gmail.com
KassererTonny JensenM 2823 7983
tkj69@live.dk
MedlemMarie Louise Korsbæk 
   
   

Sponsor- og kalenderudvalg

Opdateret oktober 2024

PostNavnOplysninger
MedlemMarie Louise Korsbæk 
MedlemBianca Bernhard

M: 20270698 
Skjerngardenkasserer@gmail.com

   
   

Familiekalender og lodseddel

Årskalenderen holder desværre pause i 2024

Skjern Gardens årskalender sælges hvert år i Skjern og omegn.
Kalenderen sælges i ca. 1000 eksemplarer og overskuddet går til køb af instrumenter, vedligeholdelse af uniformer og til hjælp til ture til forskellige arrangementer og konkurrencer.
Kalenderen er samtidig en lodseddel, og der udtrækkes hver måned en række gevinster, som er sponseret af forskellige firmaer. Ligeledes er der i kalenderen en hel række små og store annoncer. Disse annoncer er i høj grad med til at betale trykningen af kalenderen, så hermed skal lyde en stor tak til vore sponsorer/annoncører, og dem som hjælper med kalenderen.

Har du vundet? 
Send en SMS med teksten “Jeg har vundet” (evt. med billede af lodsedlen) til tlf. 2720 0846 – så aftaler vi, hvordan du får din præmie! 

Vindere på lodsedlen 2023
Sidste frist for udlevering af gevinster er den 31. december 2023. Uafhentede gevinster tilfalder Skjern Garden.

Udtrækning

Januar
 
 
 
 
 
 
Februar
 
 
 
 
 
 
Marts
 
 
 
 
 
 
April
 
 
 
 
 
 
Maj
 
 
 
 
 
 
Juni
 
 
 
 
 
 
Juli
 
 
 
 
 
 
August
 
 
 
 
 
 
September
 
 
 
 
 
 
Oktober
 
November
 
 
 
 
 
 
December
 
 
 
 
 
 

Gardens historie

Generelt
Skjern Garden blev stiftet i september 1985 og har i al tiden været for både drenge og piger. Garden består af et trommekorps og  tambourkorps.

Mesterskaber
Det er gennem årene blevet til mange rejser og deltagelse i konkurrencer i ind- og udland.

Garden modtog ved DM 2022 vandrepokalen for Størst Fremgang siden sidste DM. 

Ved DM 2019 vandt Gardens tambourkorps for første gang en flot 3. plads i koncertkategorien. Denne placering blev forsvaret og genvundet ved DM 2022. 
Ved DM 2022 modtog også Gardens Junior-trommekorps 2. pladsen i koncertkategorien. 

Garden vandt i 1991 Det Tyske Juniormesterskab for musikkorps og i 2002 og 2004 det internationale tyske mesterskab i Rastede. 
Skjern Garden er stolt indehaver af adskillige pokaler fra andre tyske og danske konkurrencer. 

Rejser
Garden nyder også at komme på udlandsture og har fx været i Luxembourg, Schweiz, Tyskland, Spanien, Polen, England, Belgien, Island og Frankrig, hvor Garden spillede i Euro Disney.

I 2018 var Garden på efterårstur i Prag, og i 2016 gik turen til Amsterdam. 

Uniformen
Uniformen er sammensat af marineblå jakke, grå nederdel/bukser og en gul baret.
Farverne symboliserer tilknytningen til våbenskjoldet for det tidligere Skjern Kommune. 
Minibetjentene – når vi har medlemmer i den størrelse – bærer kopier af den danske politiuniform.

Nisseuniform
Til julearrangementer i november/december måned optræder Garden i nisseuniform og med et musikalsk repertoire af julens sange og salmer.

Links

LGF – Landsgardeforeningen

                                                                                                        https://hallumsmusik.dk/ 

Persondatapolitik Foreningen Skjern Garden

Opdateret 3. januar 2023

Foreningen Skjern Gardens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Skjern Garden er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Bianca Bernhard
CVR: 2946 5401
Tlf. 2027 0698
Mail: skjerngardenkasserer@gmail.com
Website: skjern-garden.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 • Oplysninger om delingsfører og instruktør:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formål med behandling af medlemsoplysninger

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os
 • Formål med behandling af oplysninger på instruktører:
 • Håndtering af instruktørernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af Gardens aktiviteter m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, garde aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til hovedorganisation LGF (Sammenslutningen af Danske Bygarder) samt verdensorganisationen WAMSB (The World Association of Marching Show Bands) i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med aktiviteter og konkurrencer
 • Da foreningen er medlem af landsforeningen LGF, sker der videregivelse af oplysninger om  instruktørerne til denne, for at instruktørerne kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra denne landsorganisation
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene/værge
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik ol.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med gardeaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante organisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om delingsførere og instruktørerne i relevant omfang til organisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som ulønnet eller lønnet instruktør:

Medlemmer

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede instruktører

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter dit virke er ophørt

Lønnede instruktører

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, delingsførere og instruktørerne til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed fx Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.